سایر خدمات

- تشكيل پرونده مالياتی در اداره دارایی

– تشكيل پرونده ماليات بر ارزش افزوده

– تشكيل پرونده سازمان تأمين اجتماعي و دریافت کد کارگاه و ایجاد شرایط استفاده استفاده از بند (و)

– ثبت نام و دريافت كد اقتصادي

– ثبت نام و دریافت گواهی ارزش افزوده.

ثبت شرکت

تغییرات، انحلال و…

//