حسابرسی

تهيه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بانکها، اداره دارایی ،اداره امور مهاجرت، مناقصات و…
حسابرسی داخلی و ارائه گزارش به مدیریت

– تهیه صورتهای مالی اساسی حسابرسی شده

تهیه ترازهای مالی و تراز آزمایشی بصورت دوره ای

//