حسابداری مالیاتی

ارائه کلیه خدمات حسابداری مالیاتی
تنظیم اسناد و مدارک قانونمند و مستند در چهاچوب فعالیت شرکت جهت ارائه به اداره دارایی:
مالیات بر حقوق، اظهارنامه ارزش افزوده، معاملات فصلی، اظهارنامه عملکرد، مالیات تکلیفی و …

– دریافت مفاصا حساب مالیات عملکرد و ارزش افزوده و پیگیری استرداد مطالبات مالیاتی.

– مشاوره مالیاتی توسط افراد مجرب و بازنشستگان اداره امور مالیاتی

پیگیری پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و کاهش جرائم

دفاعیه مالیاتی و حضور در هیاتهای حل اختلاف و ..

//