امور حسابداری

سرپرستی سیستم جاری مالی همراه با کنترل بهنگام و لحظه ای حسابهای ترازنامه ای

سرپرستی نیروهای مالی و اداری و مرتب کردن مکانیزم اداری و مالی با هدف حداکثر استفاده از منابع با حداقل امکانات موجود

استقرار سيستم حسابداري منظم و پايدار متناسب با نوع فعاليت(توليدي، پيمانكاري، خدماتي و بازرگاني)

عارضه یابی و بهبود واحد حسابداری

محاسبه بهای تمام شده به صورت مکانیزه و دستی.

صدور اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی و تهیه اظهارنامه مالیاتی

تهیه اظهارنامه ارزش افزوده ،ارسال معاملات فصلی و

طراحی و استقرار کدینگ و سیستمهای حسابداری، انبار،حقوق و دستمزد

اعزام حسابدار تمام وقت و پاره وقت با پشتیبانی و نظارت موسسه

ارائه گزارشات ترازنامه ای و سود زیانی به صورت دوره ای (کوتاه مدت و بلند مدت)

ارائه صورتهای مالی اساسی به صورت سالیانه و دوره ای

ارائه سیستم مدون و دستور العملهای مالیاتی جهت بهره بردن از سیستم حسابداري جاری در سیستم حسابداری مالیاتی .

//