امور بیمه ای

– تنظیم و ارسال لیست بیمه ماهانه پرسنل

– حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی

– تنظیم لایحه دفاعیه از گزارش حسابرسی بیمه .

مشاوره توسط بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

//